U bent hier

Het Brussels Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg (BROG)

Het overleg- en samenwerkingsorgaan van de Nederlandstalige gehandicaptenzorg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het Brussels Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg (BROG) is een is een overleg- en samenwerkingsorgaan van de Nederlandstalige gehandicaptenzorg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Op vraag van de overheid ondersteunt het Kenniscentrum WWZ dit overleg.

Sinds januari 2018 werkt het BROG samen met het Vlaams Agentschap Personen met een Handicap (VAPH) om gezamenlijk afstemmingsoverleg te organiseren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze vinden plaats op

  • Woensdag 14 maart 2018
  • Woensdag 13 juni 2018
  • Woensdag 17 oktober 2018

Alle geïnteresseerden mogen deelnemen aan dit overleg, inschrijven is wel verplicht. Dit kan u doen via Sjoert Holtackers.

Naast dit afstemmingsoverleg komt een vaste stuurgroep regelmatig samen met als doel het Vlaams beleid personen met een handicap (in Brussel) op te volgen, er op te anticiperen, te reflecteren en oplossingen te formuleren. De leden van de stuurgroep stimuleren uitwisseling en samenwerking en staan in verbinding met andere overlegorganen zoals de Raad voor personen met een handicap en het Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp Brussel (IROJ).

Het BROG

  • zet zich in voor een inclusieve samenleving.
  • richt zich tot personen met een handicap, jong en oud.
  • stimuleert overleg, samenwerking, zorgafstemming en zorguitbreiding in de Brusselse Vlaams erkende gehandicaptenzorg die inspelen op noden en leemten in Brussel.
  • behartigt de belangen van de Vlaams erkende gehandicaptenzorg te Brussel.
  • verleent advies over alles wat personen met een handicap aanbelangt.
  • telt onder haar leden verschillende voorzieningen, gebruikers en verwijzers uit de sector personen met een handicap, en ook partners uit andere sectoren zoals het CAW, thuiszorg, tewerkstelling, enz.
  • zet in op vorming en netwerking, samenwerking en de promotie van nieuwe initiatieven. 
Contact 

Sjoert Holtackers

sjoert.holtackers@kenniscentrumwwz.be
+32 (0)2 413 01 46
Lees ook 
grafiek persoonsvolgende financiering

Hoe kom je tot vraaggestuurde zorg en assistentie en tot een zorggarantie voor personen met de zwaarste ondersteuningsnood

Welzijn
Zorg
mensen op straat

Als je je tijdig aansluit bij de Vlaamse Sociale Bescherming dan kan je beroep doen op een systeem van zorgbudgetten en tegemoetkomingen .

Welzijn
Zorg

Hoe ziet de Brusselse sector Personen met een Handicap eruit? Wat is het verschil tussen het VAPH en de Phare?

Welzijn
Zorg

De sector voor Personen met een Handicap (VAPH) werkt graag samen met andere sectoren zoals kinderopvang, dienstencentra, thuislozenzorg ...

Welzijn
Zorg
cover cahier

Hoe komt een kwalitatieve samenwerking tot stand? Welke vuistregels leiden tot een positief verhaal? Welke modellen bestaan er?

Welzijn
Zorg