U bent hier

Tonuso zoekt een coördinator deelwerking Kom-aid

Functieomschrijving en Profiel Coördinator

1. Plaats in de organisatie
De Coördinator

 • Heeft de leiding over één van de entiteiten binnen de vzw
 • Maakt deel uit van het coördinatoren-team. Het coördinatoren-team geeft mee vorm aan het beleid en de uitbouw van de organisatie als geheel, binnen de grenzen van haar bevoegdheid bepaald door de RvB
 • Is door de Raad van Bestuur gemandateerd om het ‘dagelijks bestuur’ van zijn/haar entiteit Hij/zij voert de beslissingen van het directieteam uit, met inbegrip van de maatregelen en schikkingen die het normale gevolg zijn van deze beslissingen.
 • Rapporteert regelmatig aan het directieteam.

2. Doel van de functie
De Coördinator neemt vanuit de missie en visie van de organisatie de algemene verantwoordelijkheid over de gang van zaken in één entiteit van de vzw met betrekking tot het personeelsbeleid, het hulpverleningsbeleid, het kwaliteitsbeleid en de externe contacten.

3. Resultaatsgebieden en Taken
3.1. Hij/zij is eindverantwoordelijk voor een performante aansturing en besluitvorming van zijn/haar entiteit
Taken:

 • Organiseren en opvolgen van intern overleg en inspraak
 • Aansturen van de hulpverleningscoaches en de teams van de entiteit;
 • Coachen van de hulpverleningscoaches in de uitvoering van hun job;
 • Aansturen van de administratieve en K3-medewerkers van de entiteit;
 • Werken aan een goede werksfeer (o.a. open, veilige en transparante communicatie, teambuilding,…);

3.2. Hij/zij is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het hulpverleningsbeleid en het neerzetten van een kwalitatieve hulpverlening in zijn/haar entiteit

Taken:

 • Vorm geven aan de interne regie op entiteitsniveau (IRO): instroom, doorstroom en uitstroom. Hierbij houdt hij/zij rekening met een goed beheer van de capaciteit. De continuïteit van de hulpverleningstrajecten is hierbij het uitgangspunt.
 • Ontwikkelen van nieuwe methodieken en visie;
 • Garanderen van inspraak, informatie en privacy van de gebruikers op entiteitsniveau;
 • Zorgen voor optimale ondersteuning van de teams in kader van hun begeleidingsopdracht;
 • Op vraag van de coaches, onderhandelen in moeilijke hulpverleningssituaties;
 • Opvolgen van een goed gebruik van het elektronisch cliëntdossier om registratie van gegevens en –processen te garanderen.

3.3. Hij/Zij is verantwoordelijk voor de implementatie van het personeelsbeleid in zijn/haar
entiteit en het neerzetten van een performant medewerkersbeleid.

Taken:

 • Uitvoeren en opvolgen van een talentbeleid, met inbegrip van het VTO-beleid, voor de entiteit;
 • Organiseren van selectie van personeel voor zijn/haar entiteit;
 • Op regelmatige basis functioneringsgesprekken doen met alle personeelsleden;
 • Evaluatiegesprekken doen, alarmbelprocedure initiëren en ontslag van personeelsleden opvolgen in nauwe samenspraak met Hoofd P&A
 • Opstellen en opvolgen van praktische werkafspraken, taakverdeling, verlofplanning en uurroosters;
 • Melden van opportuniteiten en risico’s mbt het personeelsbeleid aan de directie;

3.4. Hij/zij is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het algemeen beheer van zijn/haar entiteit

Taken:

 • Zorgen voor optimale logistieke en administratieve ondersteuning van de entiteit
 • Plannen en opvolgen van de staat van de infrastructuur en eventuele materiële aanpassingen
 • Opvolgen van de administratie van de entiteit
 • Opstellen en opvolgen van de begroting voor de entiteit;
 • Melden van opportuniteiten en risico’s aan de Directie;

3.5. Hij/zij is verantwoordelijk voor de externe contacten van zijn/haar entiteit

Taken:

 • Beslissen over het opnemen van externe mandaten door personeelsleden van de entiteit;
 • Het opzetten van structurele samenwerking met andere diensten;
 • Deelnemen aan extern overleg;
 • Melden kansen en risico’s aan de Directie;

3.6. Hij/zij is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het kwaliteitsbeleid in zijn geheel van de entiteit

Taken:

 • Opvolgen het kwaliteitsbeleid en van de kwaliteitsplanning in de entiteit;
 • Jaarlijks opstellen en opvolgen van het kwaliteitsverslag en het beleidsplan van de entiteit;

4. Profiel
4.1. Kennis

 • bezit kennis van hulpverleningskaders en is op de hoogte van de problematiek van gezinnen en hun kinderen, van de werking van de sector  bijzondere jeugdbijstand en van de ontwikkelingen en trends in deze sector.
 • bezit kennis rond personeelszaken
 • bezit basiskennis rond management
 • bezit basiskennis rond financieel beheer

4.2. Vaardigheden

 • kan leiding geven op een participatieve manier aan een groep medewerkers
 • kan medewerkers motiveren, sturen en hun ontwikkeling stimuleren
 • kan een visie ontwikkelen voor de entiteit
 • heeft communicatieve en contactvaardigheden
 • kan planmatig werken
 • heeft overtuigingskracht en onderhandelingstalent
 • kan beslissen
 • is flexibel
 • is creatief en innoverend
 • heeft lerend vermogen
 • kan netwerken initiëren en onderhouden
 • beschikt over praktische en administratieve vaardigheden
 • kan gezond omgaan met spanning en werkdruk
 • is sensitief voor kansen en risico’s in de context van de organisatie

4.3. Houding

 • is gebruikersgericht
 • heeft een respectvolle attitude tav de leefwereld van de gebruikers en de medewerkers
 • heeft een uitstraling van betrouwbaarheid
 • is gericht op samenwerking
 • streeft naar verbetering
 • discrimineert niet op basis van gedrag, seksuele geaardheid, culturele achtergrond of filosofische overtuiging

4.4. Voorwaarden

 • minimum een A1-opleiding genoten hebben
 • minstens drie jaar ervaring in een leidinggevende functie
 • is Nederlandstalig (of heeft minstens een goede kennis van het Nederlands) en spreekt vlot Frans
 • bereidheid tot flexibel werken
 • woont in een straal van 35km rond Brussel
 • is van goed zedelijk gedrag

Voor meer inlichtingen over de vacature neem contact op met TONUSO:

Bergense Steenweg, 534      1070 Anderlecht     Tel: 02 521 07 68

E-mail: info@tonuso.be    Website: www.tonuso.be 

Reageren voor: 
zondag, 24 juni, 2018 - 12:30