U bent hier

Intersectorale studiedag / journée d'étude transversale

Intersectorale studiedag 'Het einde van een hulpverlening'

Français - voir dessus

Elk jaar organiseert de Brusselse dak -en thuislozensector de Week van de Thuislozenzorg met een boeiende studiedag met actuele thema’s.

Elk jaar organiseert het Kenniscentrum WWZ een intersectorale ontmoetingsdag.

Eén keer om de drie jaar laten we die samen vallen. Dit jaar is het weer zover, rond het thema "Het einde van een begeleiding. Loslaten, hoe doe je dat?"

Deze intersectorale studiedag kadert in de WEEK VAN DE BRUSSELSE THUISLOZENZORG van 26 tot 29 oktober. Tijdens die week zetten organisaties die rond dak-en thuisloosheid werken hun deuren open voor bezoekers. Het is een ideale manier om op een verdiepende manier kennis te maken met een organisatie. Check de eigen website van de Week van de Thuislozenzorg. Plan je bezoek aan één van de thuislozenorganisaties via deze link: week van de Brusselse thuislozenzorg - semaine du secteur bruxellois de l’aide aux personnes sans abri (weekvandethuislozenzorg.be)

Op het einde van die week, op vrijdag 29 oktober, komen we samen in de intersectorale studiedag.

We voorzien een fysiek programma ter plaatse in het CIRCULARIUM, Bergensesteenweg 95, 1070 Anderlecht (hele dag), en een digitaal programma via Zoom (enkel in de voormiddag). Je kiest voor welke formule je je inschrijft (je kan niet combineren!). COVID kan er nog steeds voor zorgen dat we uiteindelijk helemaal digitaal moeten schakelen. We houden je uiteraard op de hoogte.

Voor de plenaire seie is er simultaan vertaling via ZOOM (smartphone of tablet) voorzien. 

Het beeld van de dag is de ring van Möbius. De ring heeft geen begin en einde. Het symboliseert de permanente verbondenheid tussen sectoren en de noodzaak tot samenwerken.

DE STUDIEDAG ON SITE (9u - 16u)

 • Om 9 u gaan de deuren open voor een koffie en een ochtendbabbel.
 • 9u30: Dikke Freddy steekt van wal.
 • Alain Maron,Collegelid van het Verenigd College, Welzijn en Gezondheid, volgt hem op.
 • 10u20: Groot debat: “Is loslaten emancipatorisch, is vasthouden paternalistisch? Een debat met meervoudige perspectieven."

  Staan organisaties meer onder druk om met limieten in de hulpverlening te werken? Hoe de steun geleidelijk afbouwen? Hoe maak je afspraken met andere organisaties? Hoe zorg je ervoor dat een gebruiker niet in het  "draaideur-systeem van de hulpverlening" terechtkomt? Wat te doen als de ontvanger te kwetsbaar blijft? Een thema dat, per definitie, een breder perspectief vereist, over de sectoren en taalgrenzen van Brussel heen!

  Moderator: Steven Degraeve, opleidingscoördinator Sociaal Werk, Erasmushogeschool Brussel

  • Alexia Serré en Julie Kesteloot: "Het onvindbare einde in de hulpverlening"
  • Panelgesprek met Yahya H. Samii (La ligue Bruxelloise de Santé Mentale), Eric Husson (Projet Lama), Valentine Lebacq (Hubbie) ... (extra sprekers worden nog bevestigd)
  • Getuigenis van een ervaringsdeskundige
 • 11u25: Op speeddate 

  Ontmoeten is de basis voor samenwerken. Tijdens deze speeddate leren de aanwezigen elkaar kennen.

 • 12u: Vegetarische broodjeslunchLa ligue Bruxelloise de Santé Mentale
 • 13u: energizer na de middag
 • 13u15: Inspiratiemoment met Koen Van Sevenant

  Koen Vansevenant is van opleiding maatschappelijk werker. Als ervaren hulpverlener is hij vandaag zelfstandig hulpverleningsconsulent en actief als trainer en supervisor in de welzijnssector. Hij heeft een ruime ervaring met vormingen op maat voor OCMW-maatschappelijk werkers, hulpverleners van CAW’s, CLB-medewerkers, vrijwilligers. 

  Koen geeft ons inspiratie en concrete handvaten over hoe een hulpverlening tot een goed einde te brengen. 

 • 14u: Rondetafels met Brusselse praktijkverhalen.

  Met ondere andere: 

  • Sabri Ben Abdelhafidh is psycholoog bij Combo. Combo wil (opnieuw) een verbinding tot stand brengen tussen drugsgebruikers en een zorgcircuit, als aanvulling op andere bestaande mobiele en ambulante teams. Sabri bouwt de getuigenis op vanuit de superdiversiteit van hun gasten. 
  • Cathérine Colson werkt bij L'ilot/ Het eilandje. Het project Sacado is dienst voor thuisbgeleiding. Zij begeleiden o.a. mensen die uit een opvangstructuur komen. Het beëindigen van trajecten is een belangrijk onderdeel van hun werk. Cathérine vertelt vanuit hun ervaring wat werkt/niet werkt.
  • ... (nog te bevestigen) 
 • 16u: Afrondingsmoment met collegelid Elke Vanden Brandt en mini-interviews aan de uitgang

De recente klimaat- en gezondheidscrisis brengt ook sociale crisissen. Vind je ook dat sociale en duurzaamheidsthema's meer naar elkaar toe moeten groeien? Het Kenniscentrum brengt duurzaamheid in op al zijn sociale thema's. Ook doorheen deze studiedag gaan we op verrassende manier met de link naar dit thema aan de slag met de SDG's, de duurzaamheidsdoelstellingen van de V.N.

 

Deelnameprijs: 20 euro.

De inschrijvingen zijn gesloten.

 

DE STUDIEDAG ONLINE (9u-13u)

 • Deel 1: volgen van de life stream
  • Dikke Freddy steekt van wal.
  • Alain Maron, Collegelid van het Verenigd College, Welzijn en Gezondheid, volgt hem op.
  • Groot debat

   Is loslaten emancipatorisch, is vasthouden paternalistisch? Debat over risico’s en oplossingen voor de sector en beleid.”

   Moderator: Steven Degraeve, opleidingscoördinator Sociaal Werk, Erasmushogeschool Brussel

 • Deel 2: interactieve webinar

  Met Koen Van Sevenant, Sabri Abdelhafidh en Cathérine Colson.

Deelname prijs 10 euro

De inschrijvingen zijn gesloten.

 


Chaque année, le secteur bruxellois de l'Aide aux personnes sans-abri organise la Semaine de l'Aide aux personnes sans-abri avec une journée d'étude intéressante sur des thèmes d'actualité.

De plus, le Kenniscentrum WWZ organise chaque année une journée de rencontre intersectorielle.

Tous les trois ans, une journée est organisée conjointement. Cette année, cette journée se déroulera autour du thème "La fin de l’accompagnement. Lâcher prise, comment faire ?"

Cette journée d'étude intersectorielle s'inscrit dans le cadre de la SEMAINE DU SECTEUR BRUXELLOIS DE L'AIDE AUX PERSONNES SANS-ABRI du 26 au 29 octobre 2021. Pendant cette semaine, les organisations du secteur ouvrent leurs portes aux visiteurs. C'est un moyen idéal pour découvrir une organisation et pour mieux la connaître. Consultez le site web de la Semaine du secteur de l'aide aux personnes sans abri et planifiez votre visite à l'une des organisations via ce lien : week van de Brusselse thuislozenzorg - semaine du secteur bruxellois de l’aide aux personnes sans abri (weekvandethuislozenzorg.be)

À la fin de cette semaine, le vendredi 29 octobre 2021, nous nous réunissons lors de la journée d'étude intersectorielle.

Nous proposons un programme présentiel (toute la journée) au CIRCULARIUM, Chaussée de Mons 95, 1070 Anderlecht, ainsi qu'un programme distanciel via ZOOM (uniquement le matin).  Veuillez choisir entre l'un des deux programmes et inscrivez-vous y (il n’est pas possible de combiner les deux ). COVID peut toujours changer la situation. Nous vous tiendrons informés.

Une traduction simultanée via ZOOM (smartphone ou tablette) est prévue pour les sessions plénières.

L'image du jour est le ruban de Möbius. Le ruban n'a ni début ni fin. Il symbolise le lien permanent entre les secteurs et la nécessité de coopérer.

La journée d'étude EN PRÉSENTIEL (de 9h à 16h)

 • Ouverture des portes à 9h pour le café et la discussion du matin.
 • 9:30: Message inaugural par Dikke Freddy.
 • Alain Maron, Membre du Collège réuni de la Santé et de l'Action sociale, lui succèdera.
 • 10u20: Grand débat :"Le lâcher-prise est-il émancipateur, s'accrocher est-ce paternaliste ? Débat avec plusieurs perspectives".

  Les organisations subissent-elles une pression plus forte pour travailler avec des échéances ? Comment réduire progressivement l’aide ? Comment conclure des accords avec d'autres organisations ? Comment s'assurer qu'un·e usager·ère ne démontre pas « le syndrome de la porte tournante » ? Que faire si le·la bénéficiaire reste trop vulnérable ? Un thème qui, par définition, exige une perspective plus large. 

  Modérateur : Steven Degraeve, coordinateur de la formation des sciences sociales et humaines, à la 'Erasmushogeschool Brussel'

  • Alexia Serré et Julie Kesteloot "L'introuvable fin de l'aide"
  • Discussion de groupe avec Yahya H. Samii (La ligue Bruxelloise de Santé Mentale), Eric Husson (Projet Lama), Valentine Lebacq (Hubbie) ... (et encore des intervenants à confirmer)
  • Témoignage d'un "cliënt"
 • 11u25: Speeddate

  Se rencontrer est la base pour travailler ensemble. Faites connaissance brièvement mais intensément!

 • 12u: Sandwiches végétarien
 • 13u: Energizer 
 • 13u15: Inspiration avec Koen Van Sevenant

  Koen (Bind-Kracht) nous fait part de sa vision du lâcher prise.En tant que travailleur social expérimenté, Koen est actuellement consultant indépendant en travail social et actif en tant que formateur et superviseur dans le secteur de l'aide sociale. 

 • 14u:Tables rondes avec des exemples de pratiques bruxelloises

  Avec:

  • Sabri Ben Abdelhafih est Psychologue chez Combo. Combo vise à (ré)créer un lien entre usagers de drogues et un circuit de soin, en complément des autres équipes mobiles et ambulatoires existantes. Sabri témoigne de son travail dans la superdiversité de Bruxelles et avec des cliënts vulnérables. 
  • Cathérine Colson travaille à L'ilot/ Het eilandje. Le projet Sacado est un service de soutien à domicile. Entre autres choses, ils guident les personnes qui viennent d'une structure d'accueil. La fin des trajectoires est une partie importante de leur travail. Cathérine raconte, à partir de leur expérience, ce qui marche/ne marche pas.
  • - ... (à confirmer)
 • 16u: Fin de a journée d'étude avec membre du collège Elke Van den Brandt et mini-interview à la sortie.

La récente crise climatique et sanitaire engendrera-t-elle aussi des crises sociales ? Pensez-vous également que les thèmes sociaux et de durabilité devraient converger? Le Kenniscentrum WWZ intègre la durabilité dans tous ses thèmes sociaux. De plus, tout au long de cette journée d'étude, nous travaillerons de manière surprenante en établissant un lien entre ce thème et les objectifs de développement durable (ODD) du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).

Frais de participation : 20 euros.

Les inscriptions sont closes.

La journée d’étude EN DISTANCIEL (de 9h à 13h)

Frais de participation 10 euros

Les inscriptions sont closes.

  • Partie 1 : livestream
   • Message inaugural par Dikke Freddy.
   • Alain Maron, Membre du Collège réuni de la Santé et de l'Action sociale, lui succèdera.
   • Grand débat :

    "Le lâcher-prise est-il émancipateur, s'accrocher est-ce paternaliste ? Débat sur les risques et les solutions pour le secteur et la politique".

    Modérateur : Steven Degraeve, coordinateur de la formation des sciences sociales et humaines, à la 'Erasmushogeschool Brussel'

  • Partie 2 : webinar interactif

   Avec Koen Van Sevenant, Sabri Abdelhafidh et Cathérine Colson

Datum 
vrijdag, 29 oktober, 2021 - 09:00 tot 16:00
Begeleider 
Els Nolf
Lees ook 

Samenwerking leidt tot verandering.

Welzijn
Zorg
Straathoekwerkster in Brussel-Centraal

Toen de corona-lockdown hen overviel, moesten de straathoekwerkers van Diogenes niet lang nadenken wat te doen.