U bent hier

Intersectoraal samenwerken is inmiddels vanzelfsprekend

Klaar De Smaele, intersectoraal netwerker: “In de sector personen met een handicap zijn er in Vlaanderen lange wachtlijsten. In Brussel is de situatie anders. Daar vinden veel mensen met een beperking hun weg niet naar de gehandicaptenzorg en worden ze opgevangen in andere sectoren. Zo is de samenwerking met de thuislozensector ontstaan. Sinds 2009 is Bruggenbouwer een gezamenlijke zoektocht naar ‘wat kunnen we van elkaar leren’ en ‘wie kan wat doen om de kwaliteit van leven van een cliënt te verbeteren.’ Van in het begin was het belangrijkste dat mensen uit verschillende sectoren elkaar leerden kennen, en beseften dat ze iets voor elkaar kunnen betekenen.

Vanuit de thuislozensector werkten mensen mee uit onthaaltehuizen, het straathoekwerk, het centrum dringend onthaal, diensten begeleid wonen, enz. Uit de sector personen met een handicap waren dat residentiële voorzieningen, diensten beschermd en begeleid wonen, begeleiding bij werk, de Dienst Ondersteuningsplan, enz. Later kwam daar ook de sector geestelijke gezondheidszorg bij.

Er bleek wederzijds heel wat nood aan informatie om elkaars doelgroep beter te leren kennen. We maakten de brochure met veel gestelde vragen over handicap in Brussel, en over hoe je signalen kan herkennen en bespreekbaar maken. We zorgden voor wegwijzers in het zorglandschap en de regelgeving voor personen met een handicap. We deden een aanbod voor hulpverleners, organiseerden overleg met of rond cliënten, startten met duo-begeleidingen en bespraken op onze bijeenkomsten telkens een casus.

We ontdekten al snel dat er een gemeenschappelijke doelgroep was van erg kwetsbare mensen met complexe problemen. Vaak liep die begeleiding moeilijk en kon ze verbeterd worden door samen te werken. Er kwam meer continuïteit in de hulpverlening, het lukte beter om de rode draad vast te houden, er waren minder mensen die afhaakten. Samenwerken werd steeds meer vanzelfsprekend.

Maar samenwerken gaat niet zomaar, er moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo is het noodzakelijk om op drie niveaus te werken: het niveau van de cliënt, dat van de hulpverleners en dat van de directie. Enkel als de leiding van de organisatie de samenwerking steunt, lukt het ook op het terrein. Daarbij mag kennisoverdracht en expertiseuitwisseling niet beperkt blijven tot louter infomomenten. Het wordt pas zinvol als het een continu, veelzijdig proces wordt, een samen zoeken. Het proces om te leren samenwerken vraagt overigens tijd en wederzijds vertrouwen. Het is een kwestie van dingen te proberen, te evalueren en opnieuw te beginnen. Ieder voor zich moet daar de kosten en baten van afwegen, om een goede balans te vinden tussen tijdsinvestering en verbeterde kwaliteit van de hulpverlening.

Samenwerken leidt tot verandering, ook in de eigen organisatie. Nieuwe inzichten of een nieuwe manier van werken leiden soms noodzakelijk tot aanpassing van oude gewoonten. Overigens ervaren hulpverleners het gemeenschappelijk platform als een grote steun. Het biedt hen de kans om hun moeilijkheden, verschil in visies en aanpak te bespreken en te laten rijpen. Dat kan enkel mits centrale ondersteuning en aansturing van het platform en van de onderlinge samenwerking.

Tot op vandaag is Bruggenbouwer een combinatie van kennismaking, inhoud, casusbesprekingen en vernieuwing. Het is gebouwd op drie pijlers.

• Het leerplatform waar hulpverleners uit verschillende sectoren elkaar ontmoeten.

• De concrete samenwerking op de werkvloer over taal- en sectorgrenzen heen, om cliënten beter te begeleiden.

• De keuze van leidinggevenden en koepels in de hulpverlening om te investeren in samenwerking.

Dat het aantal deelnemers blijft groeien en dat nieuwe mensen de vraag stellen te mogen participeren, toont aan dat het beantwoordt aan een behoefte.

Contact 

Els Nolf

els.nolf@kenniscentrumwwz.be
+32 (0)2 413 01 54

Els ondersteunt jullie intersectorale samenwerkingen. Je kan op haar rekenen voor advies en begeleiding. Ze organiseert 2 keer per jaar het intersectoraal netwerkevenement en coördineert de samenkomsten van de groep bruggenbouwer, waarbij expertise-uitwisseling en casusoverleg centraal staan. Bovendien heeft ze, dankzij de contacten op het terrein, een schakelfunctie tussen het werkveld en het beleidsvoorbereidende werk van het Kenniscentrum.

Lees ook 
stapel cahiers

Onze reeks cahiers maakt de vernieuwing-op-het-terrein mee zichtbaar.

Welzijn
Wonen
Zorg