U bent hier

Zorgzame Buurt

In een zorgzame buurt kan iedereen, ongeacht leeftijd of zorgbehoeften, comfortabel in de vertrouwde omgeving wonen en leven.

De meeste ouderen willen liefst zo lang mogelijk thuis blijven wonen, ook als ze zorg nodig hebben of minder mobiel zijn. Naarmate hun leeftijd vordert en ze meer fysieke beperkingen hebben, brengen ze meer tijd door in hun huis en in hun nabije omgeving. Ouderen zijn aan hun buurt gehecht, en zijn er ook op aangewezen om actief te blijven, sociale relaties aan te gaan en hun autonomie te behouden.

Zorgzame Buurt

De Zorgzame Buurt beoogt een samenhangende én buurtgerichte aanpak van wonen, zorg en welzijn opdat mensen, ongeacht leeftijd of zorgbehoefte, comfortabel in hun huis of vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Het is een buurt waar jong en oud samen leven, waar bewoners elkaar kennen en helpen, waar zorgbehoevende personen en mantelzorgers ondersteuning krijgen, waar zorggarantie en zorgcontinuïteit geboden wordt, waar diensten en voorzieningen toegankelijk en beschikbaar zijn. 

In een Zorgzame Buurt

  • is de omgeving toegankelijk en veilig voor iedereen,
  • is er een variatie aan woonvormen die inspeelt op wijzigende noden en zorgbehoeften,
  • zijn diensten en voorzieningen voor het dagelijks leven gemakkelijk bereikbaar,
  • krijgen buren, familie en vrijwilligers ondersteuning om anderen zo goed mogelijk te helpen,
  • wordt zorggarantie en zorgcontinuïteit geboden.

Het Sombreromodel weerspiegelt de verbinding tussen wonen, welzijn en zorg, tussen formele en informele zorg en tussen het buurtniveau en de bovenlokale niveaus.

Buurtgerichte Zorg is een organisatiemodel om aan iedereen in een buurt of in een wijk geintegreerd hulp, zorg en ondersteuning aan te bieden. Het vraagt een bundeling van krachten op lokaal niveau, over de grenzen van organisaties, sectoren en zuilen heen. Enkel door samen te werken, kan de best mogelijke hulp en zorg geboden worden. Een zorgknooppunt zorgt voor de lokale coördinatie tussen alle betrokkenen in de buurt: algemene zorg- en dienstverleners, gespecialiseerde hulp- en zorgverstrekkers, voorzieningen, welzijnsorganisaties, lokale verenigingen, en informele zorgverleners zoals familie, buren, vrijwilligers en mantelzorgers. De erkenning en waardering van informele zorg is daarbij cruciaal.

Het Kenniscentrum WWZ stimuleert de ontwikkeling van zorgzame buurten

  • In het discours van zorgzame buurten en vermaatschappelijking van de zorg komt informele zorg en burenhulp als evidentie naar voren. Onderzoek leert dat burenhulp voor veel Brusselaars echter niet zo vanzelfsprekend is als we zouden willen: contacten tussen buren zijn schaars, zonder emotionele band is er nauwelijks sprake van  burenhulp,  en hoe lager het inkomen, hoe minder steun er is van buren  of familie. Professionals en welzijnsorganisaties kunnen echter helpen om dit Mattheus effect  en de vraagverlegenheid te doorbreken - hulp durven vragen begint immers bij zelf hulp kunnen geven. We nemen jullie graag terug mee naar de workshop over de ‘kansen en kanttekeningen van informele zorg’ tijdens de Eerstelijnsmeeting 2021 te herbekijken op ELM 2021: Workshop 'Kansen van / kanttekeningen bij informele netwerken' - YouTube
  • Bij een zorgzame buurt denkt men vaak aan een netwerk van bewoners en (zorg)professionals. Maar wat met pendelaars, bedrijven, scholen, studenten, verenigingen, handelaars en passanten? In sommige buurten zijn deze gebruikers  erg aanwezig. Welke rol kunenn zij opnemen in een zorgzame buurt? Dit is de kern van het project MaN'Aige (2019-2022), een actie-onderzoek in co-creatie samen met bewoners en gebruikers van de wijken Martelaren en O-L-V-ter -Sneeuw in het centrum van Brussel.  Het project krijgt de steun van Innoviris en is een samenwerking tussen LD3, Maison Médicale Enseignement, Odisee, VUB en Kenniscentrum WWZ. Een tussentijds overzicht en onderzoeksrapport (46MB) blikken terug op één jaar projectwerking.
  • Een duurzame buurt is meer dan ecologie: met het stappenplan “Een blik op je buurt”  helpen we je om factoren in kaart te brengen die een belangrijke rol spelen voor je organisatie en werking in een buurt. De omgeving blijft veranderen. Door deze in kaart te brengen, blijf je in staat proactief in te spelen en nieuwe kansen te zien en te benutten. Interactie met je buurt is een continu proces als je wijk- en buurtgericht wil werken. 
  • Ook Vlaanderen maakt werk van Zorgzame Buurten. 133 projecten waaronder 6 in Brussel worden gedurende 2 jaren (april 2022 - maart 2024) ondersteund en begeleid om in hun buurt te komen tot meer participatie en inclusie, verbinding van  informele en formele zorg en intersectorale samenwerking. Als lid van het consortium bepaalden we mee de krijtlijnen en volgen we de ontwikkelingen. Meer over de zorgzame buurt projecten lees je de website van de Vlaams overheid www.zorgenvoormorgen.be  

 

 

Contact 
herwig.teugels@kenniscentrumwwz.be
02 211 02 41

Herwig is de man met het helikopterzicht, of beter: het girafperspectief: wijds kijken maar met de voeten op de grond. Het helpt hem bij het maken van de strategische keuzes. Hij wordt door partners vaak gevraagd om advies. Zijn jarenlange ervaring in het Brussels werkveld boezemt vertrouwen in. Als spelverdeler van het team haalt hij de potentie bij medewerkers naar boven, met oog voor voldoende uitdaging en ambitie.

olivia.vanmechelen@kenniscentrumwwz.be
02 211 02 42

Voor thema’s als woonzorg, zorgzame buurt of buurtgerichte zorg moet je bij Olivia zijn; ze volgt en ondersteunt Brusselse projecten en maakt verbindingen tussen diverse praktijken en beleid. Olivia heeft een brede kennis van en expertise in de (Brussels) welzijns- en zorgsector, over de taalgrenzen heen. Deze wendt ze aan om bij te dragen aan nieuw beleid, zowel in organisaties als bij de overheid.

Downloads 
Lees ook 
zorgzame buurt

Het opzet was om buurtgerichte zorg als organisatiemodel van zorg en ondersteuning binnen een zorgzame buurt, verder vorm te geven.

Kennis
Zorg
cover cahier 10

Buurtgerichte zorg is een organisatiemodel om aan iedereen in een buurt passende hulp en zorg aan te bieden.

Zorg

Doel was om, samen met de eindgebruiker, producten, diensten of processen te testen die zorg en ondersteuning van thuiswonende ouderen kunnen verbeteren

Zorg
mijn buurt

Is alles aanwezig in je buurt?

Kennis
Welzijn
Wonen
Zorg