U bent hier

Nieuwe reeks vormingen het BuurtPensioen

Nieuwe reeks vormingen in oktober en november! 

NIEUWE REEKS VORMINGEN bij het BuurtPensioen

Om hun deelnemers voldoende te ondersteunen in hun inzet binnen het netwerk, biedt Het BuurtPensioen een nieuwe reeks gratis opleidingen rond 5 thema's:   

- 14/10: Luisteren en empathie - Is het gemakkelijk om met anderen om te gaan, te luisteren, empathisch te zijn? We praten er samen over. Na een gedeelte theorie, maken we tijd om onze ervaringen uit te wisselen en onze vragen te delen.   

- 26/10: Grenzen stellen - Wat ben ik bereid van mezelf te geven: in termen van tijd, betrokkenheid, uitwisselingen (cultureel, kennis, vaardigheden)? En wat zijn mijn grenzen? Luisteren naar je behoeften en ze durven uitspreken. Een goed gevuld programma.   

- 9/11: Respect voor privacy - Naarmate de relatie zich ontwikkelt en er vertrouwelijkheden ontstaan, opent de andere persoon de deur naar een deel van zijn of haar privé-leven. Hoe gaan we om met deze privé-informatie: als we in groep zijn? Als je een andere buur in de straat tegenkomt? Wat wel en niet te zeggen?    

- 25/11: Beter communiceren - Hoe kan ik beter communiceren binnen mijn netwerk? Hoe zeg ik wat ik denk en wat ik voel zonder te kwetsen of conflicten te veroorzaken?    

- 7/12: De persoon die ik begeleid gaat door een moeilijke periode - De persoon stelt meer delicate kwesties aan de orde in verband met angsten, vragen over ziekte of dood. Ze praten veel, minder of bijna niet meer, klagen, huilen. Wat doe je in deze situaties? En in welke gemoedstoestand ga je naar huis?   

  • OPGELET: Deze opleidingen worden in het Frans aangeboden. Op verzoek kunnen ze ook in het Nederlands worden georganiseerd (met een minimum van 5 deelnemers). 
  • De sessies worden op twee verschillende tijdstippen aangeboden: 13.30 - 16.00 uur en 17.30 - 20.00 uur.   
  • De plaatsen zijn beperkt (10 personen per sessie). Een minimum van 5 personen is vereist om de sessie door te laten gaan.   
  • KOST: Deze sessies kosten normaal 25€/persoon/sessie. Als lid van Het BuurtPensioen zijn ze gratis.

Voor inschrijving en reservatie: contacteer Marie - hello@samentoujours.be of 0483/63 63 76.

FR

Afin de vous soutenir dans votre engagement auprès des participants du réseaux, Het BuurtPensioen vous offre la possibilité de participer gratuitement à des sessions formatives autour de 5 thèmes :

14/10 : Ecoute et empathie - Être en relation avec l’autre, écouter, être empathique… est-ce facile ? Nous vous proposons d’en parler ensemble. Après avoir abordé un peu de théorie, nous aurons un temps d’échanges pour partager nos expériences et nos questionnements.

26/10 : Mettre ses limites - Qu’est-ce que j’accepte de donner de ma personne : en terme de temps, d’implications, d’échanges (culturels, savoirs, connaissances)? Et quelles sont mes limites? Ecouter ses besoins et oser les dire, … Tout un programme.

9/11 : Respect de la vie privée - Au fur et à mesure que la relation s’établit, des confidences se font, l’autre ouvre la porte d’une partie de sa vie privée. Comment gérer ces informations privées : lorsqu’on est en groupe ? Quand on croise un autre voisin dans la rue ? Que dire et ne pas dire ? 

25/11 : Mieux communiquer - Comment mieux communiquer au sein de mon réseau ? Comment dire ce que je pense, ce que je ressens en évitant de froisser ou de créer des conflits ? 

7/12 : La personne que j’accompagne traverse une période difficile - La personne aborde des questions plus délicates liées à des angoisses, des questions sur la maladie ou la mort. Elle parle beaucoup, moins ou presque plus, se plaint, pleure. Que faites-vous dans ces situations ? Et dans quel état d’esprit rentrez-vous chez vous ?

  • ATTENTION: Ces temps formatifs sont proposés en français. Elles peuvent être également organisées en néerlandais à la demande (avec un minimum de 5 participants).
  • Les sessions sont proposées à deux horaires différents dans la journée : 13h30 – 16h et 17h30 – 20h.
  • Les places sont limitées (10 personnes par session). Il faut un minimum de 5 personnes pour que la session soit maintenue.
  • PRIX: Ces sessions coûtent normalement 25€/pers/session. En tant que membre de Het BuurtPensioen, elles sont gratuites pour vous.

Inscription et réservation : contacter Marie – hello@samentoujours.be ou 0483/63 63 76

 

Marie De Brouwere

hello@samentoujours.be

"Achter de schermen ondersteunt Marie haar collega's door de acties van Het BuurtPensioen te plannen en te controleren. Zij werkt samen met Jari om dit bekend te maken via de verschillende communicatiekanalen."

"En travaillant dans l'ombre, Marie soutient ses collègues via la planification et le monitoring des actions de Het BuurtPensioen. Elle travaille en collaboration avec Jari afin de rendre cela public via les divers canaux de communication."

Lees ook 

Het BuurtPensioen is een netwerk van buren die elkaar helpen in het dagelijks leven

Zorg
Vrijwilligers