U bent hier

EASPD zoekt een secretaris-generaal

De European Association of Service providers of Persons with Disabilities (EASPD) is een Europese koepelorganisatie zonder winstoogmerk, opgericht in 1996 en momenteel goed voor meer dan 17.000 sociale diensten voor personen met een handicap via haar lidmaatschap in meer dan 40 landen in heel Europa.

Het EASPD pleit voor effectieve, hoogwaardige, geïndividualiseerde en gebruikersgerichte diensten op alle gebieden van het leven voor personen met een handicap. De missie van het EASPD is om de uitvoering van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap te verwezenlijken door haar leden te ondersteunen bij het ontwerpen, ontwikkelen en opzetten van geïndividualiseerde ondersteuningsmodellen, inspelend op specifieke behoeften en wensen.
Om haar missie te verwezenlijken, werkt het EASPD aan het beïnvloeden van besluitvormingsmechanismen op Europees en internationaal niveau, bevordert het delen van informatie en de ontwikkeling van innovatie in de sociale sector. Gedetailleerde informatie over EASPD, beleid/belangenbehartiging en projectwerk is te vinden op onze website op: www.easpd.eu

Functieomschrijving:
Als secretaris-generaal ben je verantwoordelijk voor het aansturen van een team van 16 hoogopgeleide, meertalige en enthousiaste medewerkers, met de steun van de Policy Manager, Project Development Manager, Kennis- en Innovatiemanager en Operations Manager. Je stuurt de uitvoering van de langetermijnstrategie, interne en externe relaties, financieel en personeelsmanagement, inclusief werving en opleiding van personeel, beleidsontwikkeling en projectmanagement, aan. Je werkt nauw samen met en rapporteert aan het Uitvoerend Comité, de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering.

Kerntaken

Verenigingsbeheer:

 • Zorg ervoor dat de organisatie voldoet aan alle governance- en wettelijke vereisten
 • Beheer van de financiële zaken en de begroting van het EASPD in samenwerking met de penningmeester en onder leiding van het Uitvoerend Comité en de Raad van Bestuur
 • Dienen als ondertekenaar van het EASPD voor alle contractuele aangelegenheden, houden zich aan alle beleidslijnen en procedures die de beste governance praktijk als een non-profit internationale organisatie te bevorderen

HR en administratie:

 • Verantwoordelijk voor het werven, opleiden en managen van alle medewerkers met de steun van Policy Manager, Project Development Manager, Kennis- en Innovatiemanager en Operations Manager
 • Toezicht houden op Financiën en Admin op payroll-gerelateerde zaken

Governance en leiderschap:

 • Zorg voor algemeen leiderschap en richting voor de organisatie en lever alle kerngebieden van het werk
 • Verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de langetermijnstrategie, strategische opties en eventuele actieplannen in nauwe samenwerking met het Uitvoerend Comité en de Raad van Bestuur
 • Deel aan vergaderingen van de raad van bestuur en het Uitvoerend Comité en de Algemene Vergadering op ambtshalve

Externe betrekkingen en vertegenwoordiging:

 • Fungeren als woordvoerder van het EASPD door het onderhouden en ontwikkelen van betrekkingen met officiële instanties en instellingen en beleidsmakers, met name ten aanzien van de Europese instellingen, de Verenigde Naties en de Raad van Europa
 • Werkrelaties koesteren met andere lokale en regionale organisaties en partnernetwerken, waaronder nationale en regionale kantoren in Brussel
 • EaSPD vertegenwoordigen in relevante door de Europese instellingen en andere internationale organen opgerichte deskundigengroepen op hoog niveau
 • Spreek regelmatig namens easpd op sleutelsevenementen in heel Europa

EASPD-lidmaatschap:
Ontwikkelen en verbeteren van de betrokkenheid en tevredenheid van het EASPD-lidmaatschap:

 • Zorgen voor een goede communicatie door het secretariaat met alle EASPD-leden
 • Ervoor zorgen dat de leden regelmatig worden bijgewerkt en geraadpleegd over nieuwe ontwikkelingen in het beleid van de EU/VN/Raad van Europa dat relevant is voor de dienstverlening aan personen met een handicap
 • Ondersteuning van leden wanneer relevant in hun werk om het EU-beleid in hun land te laten uitvoeren
 • Contacten tussen leden vergemakkelijken voor netwerkactiviteiten
 • Schik de nodige ondersteuning voor EASPD-ledenforums en andere comités
 • Toezicht houden op de organisatie van bestuursvergaderingen van het EASPD (Uitvoerend Comité, raad van bestuur en Algemene Vergadering)
 • Leid de wervingsstrategieën en -activiteiten van het lidmaatschap in samenwerking met onze leden

Projectwerk:
Algemene verantwoordelijkheid voor het projectwerk van het EASPD:

 • Toezicht houden op de betrokkenheid van het EASPD bij door de EU gefinancierde projecten vanaf de aanvraagfase, de uitvoering tot de rapportage
 • Identificeren en evalueren van ontwikkelings- en projectmogelijkheden met externe financieringsbureaus in overeenstemming met de waarden en actieplannen van het EASPD
 • Sterke synergieën opbouwen tussen het beleidswerk van het EASPD en het werk van het EASPD-project

Beleidsontwikkeling:

Algemene verantwoordelijkheid voor de uitvoering van alle beleids- en campagnewerk van het EASPD:

 • Een jaarlijkse strategie ontwikkelen op basis van beleidsprioriteiten van het EASPD en de beleidsontwikkelingen van de EU
 • Goede banden opbouwen en onderhouden met belangrijke besluitvormers binnen relevante eu-, Verenigde Naties en Instellingen van de Raad van Europa om invloed uit te oefenen op beleid dat relevant is voor dienstverlening voor personen met een handicap
 • Maximaliseer de inbreng van leden in het BELEID en projectwerk van het EASPD en houd toezicht op de werking van de ledenforums
 • Wees bereid om op korte termijn te reageren op nieuwe ontwikkelingen en, indien nodig, namens het EASPD beslissingen te nemen binnen haar/zijn verantwoordelijkheidsgebied

Informatievoorziening:
Toezicht houden op de juiste uitvoering van de communicatiestrategie van het EASPD:

 • Nieuwsbrieven
 • Videoflitsen
 • Persberichten
 • Publicaties
 • EASPD-campagnes
 • Sociale media
 • Website van EASPD
 • EASPD D-LoT platform (inclusief de ledensectie)

Persoonsspecificatie

Essentieel:
Persoonlijke kwalificaties en ervaring:

 • Ruime leiderschapservaring in de non-profitsector, idealiter op Europees niveau
 • Een relevante kwalificatie op masterniveau
 • Uitstekende kennis van de Europese instellingen met ervaring in het werken in deze omgeving
 • Ervaring met financieel en budgetmanagement en strategische planning
 • Ervaring met human resources management en teammanagement
 • Ruime ervaring in projectmanagement
 • Ervaring met institutionele fondsenwerving, met name EU-subsidies, evenals diversificatie van fondsenwerving

Vaardigheden en competenties

 • Vermogen om te motiveren, te leiden en te werken als lid van een internationaal team
 • Vermogen om de complexe werklasten van secretariaatsmedewerkers te beheren, te plannen en te prioriteren
 • Uitstekende netwerkvaardigheden
 • Uitstekende communicatieve en presentatievaardigheden
 • Vermogen om verschillende prioriteiten en verantwoordelijkheden te beheren
 • Onderhandelings- en diplomatieke vaardigheden
 • Analytische en probleemoplossende vaardigheden
 • Creatieve
 • Vermogen om onder druk te werken
 • Uitstekende kennis van het Engels en een extra Europese taal zeer wenselijk
 • Sterke IT-vaardigheden

Andere essentiële aspecten:

 • Bereidheid om frequente reizen binnen Europa te ondernemen
 • Bereidheid en vermogen om onregelmatige uren te werken

Wenselijk:

 • Ervaring in het runnen van een dienst in de sociale sector of een netwerk van diensten
 • Gedegen kennis van het dienstverleningsbeleid op EU-niveau
 • Ervaring in het leiden van een internationaal team
 • Aantoonbare ervaring in een lidmaatschapsorganisatie;
 • Ervaring met verantwoordingsplicht aan een door de leden gekozen raad

Contractinformatie

 • Vast contract naar Belgisch recht
 • De positiehouder moet werkzaam zijn in het secretariaat van het EASPD in Brussel en het recht hebben om in de EU te wonen en te werken
 • Voorkeur startdatum:1 september 2021
 • Het bruto maandsalaris zal binnen het bereik van de salarissen liggen voor toppersoneel in EU-NGO's
 • Het beloningspakket omvat een 13e maand en vakantiebonus, lunchbonnen en aanvullend werkgeverspensioenplan, conform de Belgische wetgeving

Solliciteren

Als u geïnteresseerd bent en denkt dat u aan de eisen voldoet, stuur dan per e-mail:

 • Een motivatiebrief (maximaal 2 pagina's) waarin wordt uitgelegd waarom je geïnteresseerd bent in de functie en denkt dat je het juiste profiel hebt voor de functie
 • Een gedetailleerd CV
 • Eventuele referenties die u mogelijk heeft die u relevant acht voor de functie

Uw volledige aanvraag dient te worden gericht aan: luk.zelderloo@easpd.eu
Alleen kandidaten die op de shortlist staan voor een gesprek worden gecontacteerd. De gesprekken vinden plaats tussen februari en maart 2021.
Houd er rekening mee dat het EASPD de reis- en verblijfskosten voor de interviews niet kan
terugbetalen. Het EASPD heeft geen budget om de verhuiskosten te dekken voor kandidaten die niet in België zijn gevestigd.
EASPD is een werkgever met gelijke kansen en verwelkomt elke toepassing, ongeacht geslacht, ras of etnische afstamming, religie of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid.
 

Reageren voor: 
zondag, 31 januari, 2021 - 00:30