U bent hier

Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg vzw zoekt een projectmedewerker voor een project betreffende personen met een handicap met een migratieachtergrond

Het project CuSeHa (CultuurSensitieve zorg bij personen met een Handicap) is een gezamenlijk project van Dienst Ondersteuningsplan Vlaams-Brabant en Brussel vzw en het Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg vzw.

De doelstelling van  dit project is het beter bereiken of de drempels tot zorg verlagen van  Brusselaars op het kruispunt van een (vermoeden van) handicap en een migratieachtergrond. Dit doen we enerzijds via rechtstreeks contact met de doelgroep (gefaciliteerd door intermediairs zoals zelforganisaties, het Agentschap Integratie & Inburgering en intercultureel bemiddelaars). Anderzijds focussen we ons ook op hulpverleners (maatschappelijk werkers, orthopedagogen, trajectbegeleiders, docenten maatschappelijke oriëntatie, ...) om hen de nodige expertise aangaande cultuursensitiviteit en handicapspecificiteit aan te reiken.

We kunnen dit project in 2 grote pijlers opdelen. De eerste pijler focust op een wederzijds leertraject betreffende het kruispunt handicap en diversiteit. In dit leertraject willen we aan de slag gaan met drie groepen:

 • een groep van personen met een migratieachtergrond en (vermoeden van) handicap, of familie van zo een persoon.
 • een groep VAPH-hulpverleners.
 • een groep hulpverleners die werken met nieuwkomers of personen met een migratieachtergrond zoals intercultureel bemiddelaars, leerkrachten maatschappelijke oriëntatie, trajectbegeleiders.

De tweede pijler is een eerder "technische" pijler waarbij we willen werken rond cultuursensitieve diagnostiek en expertise voor volwassen personen die een aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget bij het VAPH doorlopen. We willen hier cultuursensitief (test)materiaal beschikbaar maken en aandachtspunten voor het komen tot cultuursensitieve diagnostiek toegankelijk maken voor professionals. Deze pijler wordt uitgewerkt door Dienst Ondersteuningsplan Vlaams-Brabant en Brussel.

Deze vacature focust zich op de doelstellingen en verwezenlijkingen binnen de eerste pijler "wederzijds leertraject".

Organisatiebeschrijving

Het Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg

 • zet zich in voor een beter welzijn, vernieuwende woonvormen en toegankelijke zorg voor alle Brusselaars, met extra aandacht voor kwetsbare bewoners. Het vrijwilligerswerk krijgt hierin een bijzondere plaats.
 • bouwt expertise op en stelt die ter beschikking van het werkveld en het beleid, stimuleert innovatie en projectontwikkeling, ondersteunt welzijnswerkers, initiatiefnemers en zorgvoorzieningen en investeert in de uitbouw van een toekomstgericht beleid.
 • werkt steeds samen met en in opdracht van organisaties.
 • stimuleert verbinding tussen doelgroepen en werkvormen, tussen sectoren en beleidsdomeinen, tussen Welzijn, Wonen en Zorg.

Kenniscentrum WWZ is …

 • Constructief-kritisch: met een open, reflectieve geest en een onderzoekende houding kijken we voorbij evidenties.
 • Verbindend: met respect voor diversiteit aan culturen, standpunten en invalshoeken streven we naar betrokkenheid en medezeggenschap om gedragenheid te bekomen.
 • Inspirerend: door onze gedeelde gedrevenheid zetten we aan tot reflecteren, experimenteren, handelen en creëren.
 • Daadkrachtig: we zoeken doelgericht naar oplossingen en hebben de overtuigingskracht en de durf om veranderingen teweeg te brengen; we staan er!
 • Betrouwbaar: we zijn bekwaam en geloofwaardig door te zeggen wat we doen en te doen wat we zeggen.

Profiel

Als projectmedewerker CuSeHa - leertraject sta je in voor de aanpak, organisatie, uitvoering en opvolging van het leertraject. Je onderzoekt de drempels tot zorg bij Brusselaars op het kruispunt van een (vermoeden van) handicap en een migratieachtergrond. Het eindproduct moet leiden tot een kader/leidraad voor organisaties om te komen tot kwaliteitsvolle, cultuursensitieve zorg voor personen met een beperking.

Je takenpakket bestaat uit volgende elementen:

 • Zoeken van deelnemers om te participeren aan het leertraject. Daarvoor neem je contact met hulpverleners binnen de sector personen met een handicap, medewerkers die cultuursensitieve ondersteuning bieden alsook ervaringsdeskundigen of mantelouders.
 • Analyse van de specifieke leervragen, de noden van burgers en de kantelmomenten in het leven van personen met een migratieachtergrond en een (vermoeden van) handicap.
 • Het proces van het leertraject uitschrijven en instaan voor het zoeken en aanbrengen van externe expertise om de deelnemers te verrijken.
 • Implementeren van actuele referentiekaders aangaande cultuursensitieve zorg en ondersteuning enerzijds en personen met een handicap anderzijds.
 • Vertalen van de lessen uit het leerplatform naar beleidsaanbevelingen.
 • Een publicatie schrijven met handvaten en expertise gebaseerd op input van de deelnemers.
 • Het programma van het leertraject gieten in een pakket dat ook aan anderen kan worden aangeboden.

Kerncompetenties

 • Je toont verantwoordelijkheid voor de opdrachten en eigen resultaatgebieden, maar ook die van de tweede pijler van het project en van de organisatie.
 • Je kan participatief met alle betrokkenen werken aan een gezamenlijk resultaat.
 • Je kan zelfstandig werken en staat open voor feedback van collega’s, partners of doelgroep.
 • Je werkt vanuit een open geest, zonder vooroordelen, en kan vlot om met verschillende soorten doelgroepen.
 • Je kan problemen signaleren, belangrijke informatie herkennen, relevante gegevens zoeken en hiertussen verbanden leggen; mogelijke oorzaken van problemen zien.
 • Je kan de voortgang van processen, taken of activiteiten en de eigen werkzaamheden bewaken.
 • Je bent in staat ideeën en meningen in begrijpelijke taal schriftelijk duidelijk te maken.
 • Je bent flexibel en kan je gedragsstijl aanpassen om de gestelde doelen te bereiken.
 • Je respecteert de waarden van de organisatie.
 • Je werkt graag in teamverband aan een gezamenlijk resultaat.

Om deze functie goed uit te voeren, is het belangrijk dat je

 • goed kan plannen en procesgericht kan werken;
 • een analytische geest hebt, aangevuld met een goede dosis creativiteit;
 • zelfstandig kan werken;
 • oplossingsgericht denkt en initiatief durft nemen;
 • vlot contacten legt en een goede netwerker bent;
 • over een grote portie interpersoonlijke vaardigheden beschikt;
 • een empathische ingesteldheid bezit;
 • een open, eerlijke en nieuwsgierige blik hebt op de samenleving;
 • participatief werken onontbeerlijk vindt;
 • affiniteit hebt met de doelgroep personen met een handicap;
 • een positieve attitude uitstraalt ten aanzien van diversiteit;
 • Brussel een warm hart toedraagt en er liefst ook woont;
 • een resultaatgerichte aanpak voorstaat.

Vaktechnische competenties

Je hebt inzake opleiding en ervaring

 • minimum een bachelordiploma of ervaring die gelijkwaardig is;
 • relevante ervaring in de sector of in een vergelijkbare functie;
 • affiniteit met de Brusselse welzijnssector.

Aangaande het thema

 • heb je terreinervaring in de Brusselse welzijns- en zorgsector.
 • heb je kennis van de Brusselse sector voor personen met een handicap of kan je je deze vlug eigen maken.
 • ben je vertrouwd met cultuursensitieve zorg en/of het kruispuntdenken.

Aangaande de methodologische aanpak

 • beschik je over vergadertechnische competenties.
 • heb je ervaring in het begeleiden of coachen van groepen.
 • kun je methodologische en groepsdynamische tools toepassen en tot juiste besluitvorming komen.
 • kan je nieuwe informatie en ideeën snel opnemen, analyseren en verwerken.

Aangaande talenkennis

 • begrijp, lees, spreek en schrijf je vlot Nederlands.
 • heb je actieve kennis van het Frans.
 • is elke andere gesproken taal een pluspunt.
 • heb je goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden en kan je ideeën en feiten op een heldere wijze verwoorden en presenteren.

Wij bieden je

 • een contract voor een jobtijd van 80% voor de periode van 1 mei 2021 tot 31 december 2022;
 • een loon volgens barema’s van PC 329;
 • een flexibele werkomgeving;
 • een directe ondersteuning en klankbord van onze medewerker inclusie en beleidsondersteuning;
 • leuke, gezellige, maar ook zeer gedreven collega’s.

Is de bovenstaande vacature als projectmedewerker CuSeHa iets voor jou? Solliciteer dan vóór 26 februari 2021.

T.a.v. Herwig Teugels

herwig.teugels@kenniscentrumwwz.be

0495 66 11 62

Reageren voor: 
vrijdag, 26 februari, 2021 - 00:00