U bent hier

Buurtgerichte zorg

Hulp en zorg voor iedereen bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar houden

Organisatiemodel 

Buurtgerichte Zorg is een model voor de organisatie van het ondersteunings-, hulp- en zorgaanbod om zo de hulp en zorg voor iedereen bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar te houden. Dit model biedt kansen om de kwaliteit van leven te verhogen en de kosten van de hulp- en zorgverlening te doen dalen. Het beoogt een samenhangende én buurtgerichte aanpak van wonen, zorg en welzijn.

Dit organisatiemodel vertrekt vanuit een krachtenbundeling binnen een lokaal netwerk dat door neutrale gemandateerde buurtzorgregisseurs wordt aangestuurd en ondersteund. Buurtgerichte Zorg wil de best mogelijke hulp en zorg bieden aan iedereen in de buurt: ouderen, personen met een handicap, mensen met psychische problemen, kwetsbare groepen. Daartoe richt het zich tot iedereen in de buurt.

 
Buurtgerichte Zorg
  • is vooral een sociaal model dat het welzijn van alle buurtbewoners beoogt en de versterking van de sociale cohesie.
  • stimuleert de aanpassing van woningen en openbare ruimte, zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen.
  • bundelt alle krachten op lokaal vlak om de best mogelijke hulp en zorg te bieden. Dit kan enkel mits een goede samenwerking tussen alle professionele actoren, samen met de informele zorg-verleners: buren, vrijwilligers en mantelzorgers.

Elke buurt in Vlaanderen is anders - omvang, sfeer, bewoners, rijk of arm, aantal voorzieningen, enzovoort. Buurtgerichte Zorg ent zich op die lokale context. Het wordt de taak van de lokale buurtzorgregisseur om de samenwerking tussen alle partners te bevorderen, zodat alle zorgbehoevenden in de buurt de zorgen krijgen die ze nodig hebben. Dit houdt initiatieven in op vlak van detectie, toeleiding, aanbodontwikkeling, afstemming en samenwerking tussen alle actoren op het terrein, communicatie en informatie, ondersteuning van de informele zorgverstrekkers, ICT-ondersteuning, enzovoort.

Kort op de bal spelen, preventief werken, tijdige detectie, individuele zorgbegeleiding, versterking van de informele zorg, en een goed volgsysteem maken de hulp- en zorgverlening financieel gunstiger. Samenwerking tussen professionele en informele zorgverleners is kostenbesparend. Als mensen langer thuis blijven wonen, zal de toename van het aantal woonzorgbedden minder snel moeten stijgen. Wie inzet op Buurtgerichte Zorg en preventief werkt, realiseert belangrijke besparingen in de residentiële zorg.

Een transitie naar Buurtgerichte Zorg vraagt een investering en mogelijk een verschuiving van de financiële aansturing door de overheid. Investeren in Buurtgerichte Zorg betekent ook dat terug verdieneffecten op middellange en lange termijn in rekening moeten gebracht worden. Een dergelijke transitie moet echter niet alleen gericht zijn op de economische aspecten van de zorg, zoals het verhogen van de effectiviteit en de efficiëntie van de meer geïntegreerde zorg- en dienstverlening, maar moet ook en in het bijzonder een impact hebben op de kwaliteit van leven.

 

Buurtgerichte zorg in de Brusselse praktjk

In Brussel trekt ook de Gemeenschappelijek Gemeenschapscommissie (GGC) de kaart van buurtgerichte zorg voor ouderen. Hiervoor ondersteunt het projecten (2019-2022) in drie Brusselse wijken / gemeenten: Zoom Seniors (Marollen-Anneessens & Laag-Sint Gillis) , Senior Solidarite(it) (Etterbeek- De Jacht/Jourdan) en CitiSen (Brabantwijk). Elk op hun manier en binnen de eigen buurtcontext testen ze een geïntegreerd organisatiemodel uit dat zich toespitst op een vroegtijdige, globale, geïntegreerde en multidisciplinaire aanpak, de ontwikkeling van een lokaal buurtzorgnetwerk, de bekendmaking van het aanbod en het stimuleren van een kwaliteitsvolle leefomgeving voor thuiswonende oudere.

 

 

 
Lees ook 
cover cahier 10

Buurtgerichte zorg is een organisatiemodel om aan iedereen in een buurt passende hulp en zorg aan te bieden.

Zorg
De acht functies van buurtzorgregie

De acht functies van buurtzorgregie

Zorg
het sombreromodel

Een buurt met extra aandacht voor kwetsbare groepen met ondersteunings- of zorgbehoeften. Buurtgerichte Zorg ondersteunt de kwaliteit van leven

Wonen
Zorg
Molenbeek

Een ontmoetingsplek in de buurt, waar bewoners van alle rang en stand elkaar beter leren kennen en samen activiteiten doen.

Zorg
overleg

Mensen met een migratieachtergrond opleiden tot zorgambassadeur.

Zorg
kassa

Samen met buurtbewoners bouwen aan een zorgzame buurt waar iedereen zijn talenten kan inzetten en waardig ouder kan worden.

Zorg
mijn buurt

Is alles aanwezig in je buurt?

Kennis
Welzijn
Wonen
Zorg

Hoe kan je als zorgsector ouderen tijdig in het vizier krijgen?

Welzijn
Wonen
Zorg