U bent hier

Persoonsvolgende Financiering

De Vlaams erkende sector Personen met een Handicap maakt momenteel een intense verandering door. De aanleiding daartoe is het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (2006), met als uitgangspunt dat personen met een handicap volwaardige mensen zijn met gelijke rechten. Iedere burger moet alle kansen krijgen om inclusief, volwaardig en zonder discriminatie deel uit te maken van de samenleving, met optimale kansen en mogelijkheden om een kwaliteitsvol leven uit te bouwen. 

Perspectief 2020 - Nieuw ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap

Nadat België in 2009 het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap aannam, presenteerde Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Vandeurzen in 2010 zijn nota 'Perspectief 2020 - Nieuw ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap'. In deze nota staan 11 strategische projecten om tegen het jaar 2020 twee belangrijke doelstellingen te bereiken. 

 • Zorggarantie voor personen met de zwaarste ondersteuningsnood 
  De minister wil werk maken van de ellenlange wachtlijsten die de sector personen met een handicap al vele jaren teisteren. Zeker in het kader van de residentiële opvang moeten personen met een handicap soms zeer lang wachten. Op die wachtlijsten staan ook vaak personen met een lichte tot matige handicap, die eventueel op een andere manier geholpen kunnen worden. De minister wil de wachtlijsten korter maken, zodat personen met een handicap met een zware ondersteuningsnood sneller geholpen worden. Daartoe wil hij de opvangcapaciteit uitbreiden en ook de sector van zorg en ondersteuning voor personen met een handicap anders organiseren. 

 • Vraaggestuurde zorg en assistentie voor geïnformeerde gebruikers
  Personen met een handicap moeten zelf kunnen beslissen over de organisatie van de zorg en ondersteuning die zij wensen. Daartoe moeten zij de nodige handvaten en informatie krijgen aangereikt. 
  In uitvoering van Perspectiefplan 2020 keurde de Vlaamse regering verschillende nieuwe decreten, besluiten en regelgevingen goed, een werk dat nog niet af is. Het doel is dat personen met een handicap hun zorg en ondersteuning zelf kunnen organiseren en dat het werkveld zich daaraan aanpast. De persoonsvolgende financiering is hierin essentieel. 

Vier hefbomen

Om personen met een handicap meer regie over hun eigen leven te geven, hanteert het beleid vier belangrijke hefbomen. De gemeenschappelijke leidraad van deze vier hefbomen is: ‘zo gewoon waar mogelijk, uitzonderlijk afzonderlijk waar moet’. 

 1. Dienst Ondersteuningsplan (DOP)
  Een Dienst Ondersteuningsplan begeleidt personen met een handicap in hun proces om na te denken over hun toekomst. Samen bekijken ze welke dromen en wensen de cliënt heeft, wat hij nog zelf kan en hoe zijn netwerk eruitziet. Ze toetsen ook af welke ondersteuning of aanpassingen nodig zijn om een kwaliteitsvol leven te kunnen leiden. Op het einde van dit proces maken zij een ondersteuningsplan waarin staat wat die persoon nodig heeft en welke partners moeten worden ingeschakeld. Dit plan is ook nodig voor wie later een Persoonsvolgend Budget wil aanvragen. 
   
 2. Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH)
  Deze hulp wordt aangeboden door organisaties met een erkenning van het VAPH en is voor iedereen vrij toegankelijk. Wie deze hulp wil krijgen, moet geen erkende handicap hebben. Het gebruik van RTH is wel beperkt per jaar. 
  Bij het Brussels Aanmeldingspunt voor Personen met een Handicap (BrAP) vindt u meer informatie over deze hulp.
   
 3. Basisondersteuningsbudget (BOB)
  Het Basisondersteuningsbudget is een vast bedrag van 300 euro per maand voor personen met een erkende handicap met extra nood aan ondersteuning. Met dit bedrag kunnen zij extra zorg en ondersteuning inkopen zoals thuishulp, dienstencheques, een therapeut, enz. Wie aanspraak wil maken op een BOB moet een erkende handicap hebben en moet aangesloten zijn bij de Vlaamse Sociale bescherming (VSB). 
  Let op! 
  In Vlaanderen is men verplicht om aan te sluiten bij de VSB, in Brussel niet. Ga dit zeker na en maak dit in orde! 
  In 2017 zet het Kenniscentrum WWZ een campagne op naar veldwerkers om de aandacht te vestigen op de aansluiting bij de VSB.
   
 4. Het Persoonsvolgende Budget (PVB) 
  Personen met een handicap hebben soms langdurige en intensievere zorg en ondersteuning nodig. Hiervoor kunnen zij een Persoonsvolgend Budget (PVB) aanvragen bij het VAPH. Met dit budget kunnen zij zelf hun zorg en ondersteuning organiseren, indien nodig met steun van een bijstandsorganisatie. Het PVB geeft ook toegang tot voorzieningen (vergunde zorgaanbieders) erkend door het VAPH. 
  Het Persoonsvolgend Budget is een fundamentele wijziging van de financiering van VAPH-organisaties. Zij kregen vroeger hun budgetten van de overheid om hun aanbod te organiseren. Nu gaan de budgetten rechtstreeks naar de cliënten, die autonoom beslissen van welke diensten zij gebruik maken. Dit is een belangrijke omslag van aanbod gestuurd naar vraaggestuurd werken. 

 

Op zoek naar een plaats bij een zorgaanbieder?: www.vaph.be/wegwijzer

Contact 

Sjoert Holtackers

sjoert.holtackers@kenniscentrumwwz.be
+32 (0)2 413 01 46
Extra info 

Interessante literatuur:

VN verdrag: https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html 

Perspectiefplan 2020: http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/5146351-Perspectief+2020.html 

Praktische info:

Dienst Ondersteuningsplan Vlaams-Brabant & Brussel: http://www.dop-vbb.be/ 

BrAP: www.brap.be 

Bijstandsorganisatie: http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/530887-Bijstandsorganisaties.html 

Op zoek naar een plaats bij een zorgaanbieder?: www.vaph.be/wegwijzer

Lees ook 

Het overleg- en samenwerkingsorgaan van de Nederlandstalige gehandicaptenzorg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Welzijn
Zorg

De sector voor Personen met een Handicap (VAPH) werkt graag samen met andere sectoren zoals kinderopvang, dienstencentra, thuislozenzorg ...

Welzijn
Zorg

Hoe ziet de Brusselse sector Personen met een Handicap eruit? Wat is het verschil tussen het VAPH en de Phare?

Welzijn
Zorg
vrouw aan pc

Té weinig Brusselaars maken gebruik van hun rechten. Het Kenniscentrum WWZ informeert.

Welzijn
Zorg
Hoe herken ik een handicap

Dé manier van omgaan met iemand die een beperking heeft, bestaat niet. Een beetje gezond verstand doet al wonderen. Hier vind je tips om beperkingen te...

Welzijn
Zorg