U bent hier

Staten-Generaal 2024 'Vlaamse Welzijns- en Zorgsector in Brussel: eiland of archipel?'

Staten-Generaal 2024: Welke slagkracht heeft de Vlaamse Welzijns- en Zorgsector in Brussel?

Lees hier het verslag van de Staten-Generaal Welzijn en Zorg 2024! 

De Staten-Generaal Welzijn en Zorg van 26 maart 2024  'Vlaamse Welzijns- en Zorgsector in Brussel, eiland of archipel?'  in de KBR was een cruciale bijeenkomst voor al wie als terreinwerker of beleidsmaker betrokken is bij het welzijn van de Brusselaar. We verdiepten ons in de slagkracht van de Vlaams-Brusselse welzijnssector en de verwevenheid met beleidsontwikkelingen in zowel Vlaanderen als Brussel. 

 • In het plenaire deel stonden we stil bij de plaats van de Vlaamse welzijnssector in het brede Brusselse welzijns- en zorglandschap 

 • Tijdens de themasessies legden we bruggen vanuit verschillende perspectieven 

We blikken terug op een geslaagde dag met een volle zaal en verrijkte geesten. We danken iedereen die dit mee mogelijk maakte: de vele boeiende sprekers, de talrijke aandachtige aanwezigen, de helpende handen van collega’s, zaalbeheerders en cateraars.   

Hieronder herleest u het volledige programma en vindt u de link naar de presentaties 

Plenair 

Voormiddag 

 • Verwelkoming door Alan Debruyne, dagvoorzitter en moderator 

 • Een Brusselse voorzet als opwarmer, door Pierre Verbeeren, algemeen directeur van het OCMW stad Brussel (Kenniscentrum WWZ 26 03 24 Verbeeren NL.pdf

 • Panel 1: Beleidsvisies en -ontwikkelingen in de Brusselse eerste lijn en geïntegreerde zorg en de link met de (Vlaams) Brusselse welzijnssector 

 • Intermezzo: Welzijnswerk in beeld, Videomontage met getuigenissen  

 • Wat is de slagkracht van de Vlaams-Brusselse sector vandaag? Beschouwingen op basis van een kwantitatieve toets met Jos Sterckx (Jos Sterckx_Slagkracht_Welzijn-Zorg-in-cijfers.pdf

 • Panel 2: Reflecties uit het werkveld op de huidige beleidsontwikkelingen. Wat is de impact van het huidige beleid op de werking in praktijk? Welke gevolgen heeft dit voor de werking in Brussel en samenwerking met andere diensten? Verschillende sectoren aan het woord.

  • Hicham Vanborm, Kringcoördinator Brusselse Huisartsenkring: ‘Een plek vinden binnen de Brusselse zorgzones en Nederlandstalige zorg garanderen in Brussel’ 

  • Charlotte Berteele,  Diensthoofd vzw Zonnelied: ‘Toegang tot zorg en zorgcontinuïteit garanderen voor personen met een handicap’ (PP_Spreker2_sector handicap Brussel Charlotte Berteele.pdf

  • Jelle Eeckhout, Manager zorg - Halle-Vilvoorde & Brussel: ‘Vlaamse gezinszorg als actor in de Brusselse eerstelijnszorg’ 

  • Joris Claes, Coördinator Cluster ambulante woonbegeleiding en thuislozenzorg CAW Brussel: ‘Plaats van het CAW in de begeleiding van Brusselse dak- en thuislozen’  

Intermezzo: Welzijnswerk in beeld - Videomontage met getuigenissen 

Namiddag  

 • Toespraak VGC-collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk beleid 

 • Stand-up act van Dena Diva   

 • Praktijken aan het woord 

Welke keuzes maken organisaties in de eigen praktijk om relevant te blijven in de veranderende (beleids)context?   

 • Annick Dermine, directeur Huis voor Gezondheid: ‘Samenwerking over de gemeenschappen heen in functie van geïntegreerde zorg’ 

 • Bart Vandeven, coördinator vzw Buurtwinkel: ‘Een Vlaamse buurtwerking als actor in een gemeentelijk netwerk en samenwerking’ 

 • Annalisa Gadaleta, directeur CAW Brussel: ‘Keuzes en prioriteiten in het kader van decretale opdrachten en doelen’ (verontschuldigd) 

 • Karen Declercq, directeur Poutrel - LD³: ‘Krachtenbundeling vanuit een lokaal dienstencentrum’ 

 • Nico Martens, SAAMO: ‘Samenwerking over de gemeenschappen heen in kader van de zorgzame buurt Peterbos’ 

Beschouwingen

Themasessies  

 1. Nomaden in de zorg, wisselwerking en verhuisbewegingen tussen Brussel en Vlaanderen  (Themasessie VL-BXL.pdf

De grenzen tussen Brussel en Vlaanderen zijn fluïde, ook in de hulpverlening. Vlaamse welzijnsorganisaties helpen Brusselse cliënten, Brusselaars verhuizen naar Vlaanderen, hulpverleners zien een verschil en verschuiving in cliëntenprofielen, sommigen trekken weg uit Brussel. Tijdens deze sessie verkenden we de impact van deze bewegingen tussen Brussel en Vlaanderen: 

 • Inzicht in de verhuisbewegingen van Brussel naar Vlaanderen (Filip de Maesschalck, Vlaamse Overheid) 

 • In gesprek met welzijns- en zorgorganisaties over de verschillen in cliëntenprofiel en de impact op het werk en de zorgcontinuïteit. (Jelle Eeckhout, I-Mens; Maren Van Loon, MPC Sint-Franciscus; David Lowyck, Minor N’Dako,) 

 • Reflectie: ‘Hoe is Vlaams beleid gericht op werkingen in Brussel? Wat zijn randvoorwaarden om te blijven investeren in de toekomst in Brussel?’ (Sjoert Holtackers, VIVEL) 

Begeleider: Els Nolf 

 1. Samenwerken over gemeenschappen heen, (g)een evidentie (Themasessie Samenwerking.pdf

Hebben we als Vlaamse welzijnssector voldoende slagkracht in Brussel om zorgcontinuïteit te waarborgen? O zijn we hoe dan ook aangewezen op meer samenwerking met voorzieningen van de andere gemeenschappen zoals de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), de Franse Gemeenschapscommissie (Cocof) of lokale besturen? In deze workshop gingen we dieper in op uiteenlopende praktijkervaringen en zochten we naar de randvoorwaarden en hefbomen voor meer toenadering tussen de gemeenschappen.  

Zaten mee aan tafel: Nico Martens (SAAMO- Peterbos) , Hicham Vanborm (Brusselse Huisartsenkring), Anja Adriaens (Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding), Bart van de ven (De Buurtwinkel), Dorrit Moortgat (BruZEL),  Jan De Bie (VGC- Geïntegreerd Breed Onthaal), Edwin Vanhollebeke (Wijkhuis Chambéry), Ilse de Leener (CAW Brussel) 

Begeleider: Laure bakker 

 1. Kennismaking met de Franstalige ambulante sector van Cocof  (Themasessie Cocof.pdf

Gesprekken met terreinwerkers leerden ons dat het water tussen de Vlaamse welzijnsorganisaties en hun Franstalige collega’s vaak nog diep is. Het gebrek aan kennis en inzicht in de werkingsprincipes en structuren, bemoeilijkt de toenadering.  

In deze sessie richtten we onze blik op de ambulante sector van de Franse Gemeenschapscommissie:  

 • Korte introductie in de institutionele context (Peter Verduyckt, Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel)  

 • Situering van de ambulante sector Cocof binnen het  Brussels landschap van Welzijn en Zorg. 

 • Toelichting bij de werkvormen van de ‘décret ambulatoire’  en inzichten uit het sectorrapport (Alain Willaert & Karine Boussaert, Conseil bruxellois de Coordination Sociopolitique) 

Begeleider: Olivia Vanmechelen 

 1. Sociaal werkers, bondgenoten in de ecologische transitie (Themasessie ECO.pdf

Welzijnsorganisaties en sociaal werkers zijn onmisbare spelers en bondgenoten in de ecologische transitie. Toch zijn ze zich hier niet noodzakelijk van bewust en lijken sociale rechtvaardigheid en ecologie soms lijnrecht tegenover elkaar te staan. In deze themasessie zoeken we naar wat beide met elkaar verbindt: 

 • Interview met Richard de Brabander, lector ecosociaal werk, Inholland 

 • Opleiding ‘ecologie sociale’: wat en waarom? (Alain Socquet, Haute Ecole Libre de Bruxelles (helb)) 

 • In gesprek met Brusselse organisaties: Donatienne Hermesse, (Buurthuis Bonnevie); Karin Van Zele (LOGO Brussel) ; Katleen Evenepoel (Zonnelied): op welke manier wordt hun publiek geraakt door en betrokken bij het ecologisch vraagstuk? 

Begeleider: Veerle Leroy 

 1. Sociaal-cultureel werk op het snijpunt van welzijnswerk (Themasessie SCW.pdf

Er beweegt vandaag heel wat op het snijpunt van het welzijnswerk en het sociaal-cultureel werk. De grenzen tussen beide sectoren lijkt te vervagen, maar waar liggen de raakpunten en verschillen? Hoe staan ze in relatie met elkaar en hoe kan het welzijnswerk zich versterken door meer transversale samenwerking met het sociaal-cultureel werk? 

 • Kenmerken van het sociaal-cultureel werk: introductie door Marc Jans (Socius) 

 • Sociaal-culturele praktijken dicht bij het welzijnswerk,  in gesprek met Brusselse organisaties: Marieke Degryse (Homaar);  Anneke Verbeeke  (Femma), Edna Lamneth (Sankaa) en An Vandermeulen (Globe Aroma) 

Begeleider: Barbara Fruyt i.s.m. Bart Ketelslegers (Demos)