U bent hier

Privacy policy

PRIVACY POLICY
 

Laatst bijgewerkt: 23/12/2021

Deze "Privacy Policy" regelt de verwerking van uw persoonsgegevens via de website van Het BuurtPensioen door de verantwoordelijke voor de verwerking: HET BUURTPENSIOEN - PENS(I)ONSQUARTIER, met maatschappelijke zetel te Lakensestraat 76 bus 3, 1000 Brussel en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer 0738.938.080 (hierna: "HET BUURTPENSIOEN - PENS(I)ONSQUARTIER").
Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de Website www.buurtpensioen.be en door het op deze website vermelde e-mailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1 – Algemeen

1. HET BUURTPENSIOEN - PENS(I)ONSQUARTIER leeft de "Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens" na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het "recht van de elektronische economie".
2. HET BUURTPENSIOEN - PENS(I)ONSQUARTIER stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.
3. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is HET BUURTPENSIOEN - PENS(I)ONSQUARTIER.

Artikel 2 – Persoonsgegevens
2.1. Persoonsgegevens die Het BuurtPensioen – Pens(i)onsQuartier van u kan verzamelen:

 1. Categorie 1: als deelnemer bij Het BuurtPensioen – Pens(i)onsQuartier:
  • Informatie waarmee de persoon kan worden geïdentificeerd en gecontacteerd: naam, voornaam, titel, geslacht, geboortedatum, e-mail- en postadres, telefoonnummer;
  • Informatie betreffende de status van de betrokkene binnen BuurtPensioen - Pens(i)onsQuartier;
  • Informatie in verband met de BuurtPensioen - Pens(i)onsQuartier-activiteit van de deelnemer: Beklede functies en/of mandaten, gevolgde opleidingen...
  • Informatie die het mogelijk maakt het profiel van de persoon te kennen: interesses, gesproken talen, beschikbaarheid, benodigde hulp, type hulp dat de persoon wil geven en het contact van een familielid en/of naaste;
  • Informatie om BPPQ in staat te stellen financiering voor haar werkzaamheden aan te vragen.
  • Getuigenissen, foto's en/of video's bij deelname aan een van onze evenementen of bij het verzamelen van informatie (zoals polls en enquêtes). 

De gegevens worden door de persoon op het ogenblik van de inschrijving meegedeeld. Door het invullen van een inschrijvingsformulier gaan deelnemers ermee akkoord dat BPPQ de verstrekte persoonsgegevens kan verzamelen, verwerken, opslaan en/of gebruiken in overeenstemming met de hieronder uiteengezette regels.

De via deze identificatieformulieren meegedeelde informatie wordt door BPPQ verwerkt. Het wordt beheerd en geraadpleegd door werknemers en vrijwilligers van BPPQ die belast zijn met de begeleiding van deze personen. Al deze gegevens zijn bedoeld om het beheer van de acties van BPPQ te waarborgen. BPPQ behoudt zich het recht voor de aanvankelijk verstrekte informatie bij te werken naar aanleiding van wijzigingen in de persoonlijke situatie van de betrokkene.

 1. Categorie 2: als geïnteresseerde deelnemer bij het BuurtPensioen – Pens(i)onsQuartier: Naam en voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, taal.
 2. Categorie 3: als occasionele deelnemer aan een evenement of actie van het BuurtPensioen – Pens(i)onsQuartier:
  • Uw naam, contactgegevevens (adres, e-mail, telefoonnummer), taal, geslacht, geboortedatum en de eventuele organisatie waar u actief bent;
  • Getuigenissen, foto's en/of video’s van de deelname.
 3. Categorie 4: als partner van BPPQ: uw naam, contactgegevens, taal, organisatie waar u actief bent.
 4. Categorie 5: via cookies: een standaard SESSION-cookie, bedoeld om onvolledige formulieren tussentijds te bewaren. Elk formulier dat je invult, zal een record aanmaken in de sessie met de ingevulde waarden. Van zodra een formulier verzonden is, verdwijnt die record.

2.2. HET BUURTPENSIOEN - PENS(I)ONSQUARTIER kan gegevens van u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:

 1. Bij inschrijving aan BPPQ;
 2. Bij registratie als deelnemer aan een evenement of actie;
 3. Door gebruik van cookies (zie onderstaand);
 4. Tijdens uw registratie en gebruik van de website;

 

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking
3.1. Algemene doeleinden:
HET BUURTPENSIOEN - PENS(I)ONSQUARTIER zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 1. Categorie 1:
 • Om over de persoonlijke gegevens van de personen te beschikken, teneinde hun verzekeringsdekking te garanderen,
 • Het gebruiken van de contactgegevens om:
 • Contact met u op te nemen in het kader van matching van hulp (hulpvragen en hulpaanbod);
 • Contact met u op te nemen voor de organisatie van activiteiten, u uit te nodigen voor vergaderingen of opleidingen;
 • U op de hoogte houden van de activiteit waarbij u betrokken bent, van de activiteiten en projecten van het lokale netwerk en van de algemene werking van het BuurtPensioen – Pens(i)onsQuartier (via e-mail, post, nieuwsbrief).
 • Opstellen van lijsten van deelnemers van het BuurtPensioen – Pens(i)onsQuartier, met het oog op de garantie van de werking van BPPQ, alsook met het oog op monitoring;
 • Om informatie te hebben over de uitgeoefende functies en de gevolgde opleidingen;
 • Vastleggen van het deelnemerstraject;
 • Een bepaald aantal indicatoren vastleggen om gegevens te verkrijgen voor de verslaglegging over de activiteiten van de vereniging (voornamelijk naar partners die ons financieel ondersteunen);
 • Communiceren over de acties van de vereniging via (audio)visuele producties, op de website van de organisatie of op haar sociale netwerken. 
 • Mits uw toestemming kan BPPQ uw contactgegevens doorgeven aan een partnerorganisatie uit de gezondheids- en welzijnssector met het oog op de organisatie van professionele zorg- en hulpverlening. 

De rechtsgrond voor deze verzameling is uw expliciete, voorafgaande toestemming;

 1. Categorie 2: om u te contacteren om u meer informatie te geven omtrent de werking van BPPQ, met oog op een mogelijke inschrijving. De rechtsgrond voor deze verzameling is uw expliciete, voorafgaande toestemming.
 2. Categorie 3: voor de correcte organisatie van het evenement of actie, alsook om u achteraf te kunnen contacteren om u meer informatie te kunnen geven omtrent de werking van BPPQ met oog op een mogelijke inschrijving. De rechtsgrond voor deze verzameling is uw expliciete, voorafgaande toestemming.
 3. Categorie 4: om u op de hoogte te kunnen houden van de activiteiten en werking van het BPPQ, alsook om concrete samenwerking te organiseren. De rechtsgrond voor deze verzameling is uw expliciete, voorafgaande toestemming.
 4. Categorie 5: ervoor zorgen dat de formulieren vlot invulbaar zijn en nodige gegevens verzamelen voor het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
  U bent niet verplicht om Uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert.

 

3.2. Direct marketing:
De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits u hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven ("opt-in").
Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan HET BUURTPENSIOEN - PENS(I)ONSQUARTIER uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot HET BUURTPENSIOEN - PENS(I)ONSQUARTIER, haar producten en/of diensten. HET BUURTPENSIOEN - PENS(I)ONSQUARTIER kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door HET BUURTPENSIOEN - PENS(I)ONSQUARTIER bewaarde documenten.
Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.


3.3. Doorgifte aan derden:
Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van HET BUURTPENSIOEN - PENS(I)ONSQUARTIER, waarbij zij haar activiteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien HET BUURTPENSIOEN - PENS(I)ONSQUARTIER failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van HET BUURTPENSIOEN - PENS(I)ONSQUARTIER geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.
HET BUURTPENSIOEN - PENS(I)ONSQUARTIER zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat HET BUURTPENSIOEN - PENS(I)ONSQUARTIER uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.
HET BUURTPENSIOEN - PENS(I)ONSQUARTIER zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.


3.4. Wettelijke vereisten:
In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat HET BUURTPENSIOEN - PENS(I)ONSQUARTIER uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. HET BUURTPENSIOEN - PENS(I)ONSQUARTIER zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

 1. Categorieën 1 en 5:

De verwerkte gegevens worden gedurende de gehele periode van de deelname en tot vijf jaar na het einde van de deelname op papier bewaard op een veilige, afgesloten plaats, en in de beveiligde (wachtwoord) geautomatiseerde gegevensbeheersapplicatie.

Wanneer de deelname aan BPPQ wordt beëindigd als gevolg van een besluit tot uitsluiting, worden de volgende gegevens voor onbepaalde tijd bewaard: naam, voornaam, datum van beëindiging, datum van het besluit tot uitsluiting, entiteit die het besluit heeft genomen. Het bewaren van deze gegevens maakt het mogelijk te voorkomen dat een persoon die onaanvaardbaar gedrag heeft vertoond met betrekking tot de interne regels van de BPPQ, opnieuw deelneemt aan BPPQ.

 

 1. Categorieën 2 en 3: De gegevens worden door ons bewaard voor een periode van maximum 2 jaar.

 

 1. Categorie 4:  De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de Organisatie en u.

Artikel 5 – Uw rechten

5.1. Recht van toegang en inzage:
U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van uw persoonsgegevens maken.

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:
U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan HET BUURTPENSIOEN - PENS(I)ONSQUARTIER. Daarnaast heeft u steeds het recht om Ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.
U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

5.3. Recht van verzet:
U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van U of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
Daarnaast heeft u steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht:
U beschikt over het recht om uw Persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5. Recht van intrekking van de toestemming:
Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6. Uitoefening van uw rechten:
U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@buurtpensioen.be (link stuurt een e-mail), per post naar HET BUURTPENSIOEN - PENS(I)ONSQUARTIER, Lakensestraat 76 bus 3 te 1000 Brussel of door gebruik te maken van het onderdeel "Contact" op de Website, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

5.7. Automatische beslissingen en profiling:
De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

5.8. Recht om klacht in te dienen:
U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact(at)apd-gba.be (link stuurt een e-mail).
Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.
Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
6.2. In geen geval kan HET BUURTPENSIOEN - PENS(I)ONSQUARTIER aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang door derden
Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Artikel 8 – Cookies
8.1. Wat zijn cookies?
Een "cookie" is een klein bestand uitgezonden door de server van HET BUURTPENSIOEN - PENS(I)ONSQUARTIER en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.
8.2. Waarom gebruiken we cookies?
Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.
Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op uw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.
8.3. Soorten cookies:
Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.
De Website gebruikt uitsluitend volgende cookies:
Functionele cookies:
Naam Functie Bewaartijd
Standaard sessie cookie Bedoeld om onvolledige formulieren tussentijds te bewaren. Van zodra een formulier verzonden is, verdwijnt die record
Standaard sessie cookie Bedoeld om uw taalkeuze te onthouden. Verdwijnt na Uw bezoek.
8.4. Uw toestemming:
Bij Uw eerste bezoek aan onze Website wordt U gevraagd om onze cookies te aanvaarden.
U kunt cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van Uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

Mocht U verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met Ons op, hetzij per e-mail naar info@buurtpensioen.be  per post naar HET BUURTPENSIOEN - PENS(I)ONSQUARTIER, Lakensestraat 76 bus 3 te 1000 Brussel, of door gebruik te maken van het onderdeel "Contact" op onze Website.